google.com, pub-6663105814926378, DIRECT, f08c47fec0942fa0 ANYA PEDIA | จัดอันดับ | 10 อันดับ| เรื่องผี| เรื่องสยองขวัญ| ที่สุดในโลก| ดูดวง| ประวัติศาสตร์

วิธีตั้งเลขพยากรณ์ ดูดวงตำราพรหมชาติ

วิธีตั้งเลขพยากรณ์ ดูดวงตำราพรหมชาติ


สิทธิการิยะ ผู้ใดจะใคร่เรียนรู้คัมภีร์พยากรณ์แบบเลข ๗ ตัว ต้องรู้วันเกิด เดือนเกิด และปีเกิดเสียก่อน แล้วเอาวัน, เดือน, ปี ที่เกิดนั้นมาตั้งเป็นฐานพยากรณ์ ดังนี้
ฐานที่ ๑ เอาวันเกิดเป็นหลัก
ฐานที่ ๒ เอาเดือนเกิดเป็นหลัก
ฐานที่ ๓ เอาปีเกิดเป็นหลัก



ฐานที่ ๑ วันเกิด
วันอาทิตย์   ๑
วันจันทร์     ๒
วันอังคาร    ๓
วันพุธ        ๔
วันพฤหัส    ๕
วันศุกร์       ๖
วันเสาร์      ๗

ยกตัวอย่าง เช่น
คนเกิดวันอาทิตย์ ตั้งเลข ๑ ขึ้นต้นแล้วเรียงลำดับไปดังนี้
๑    ๒    ๓    ๔    ๕    ๖    ๗

คนเกิดวันจันทร์ ตั้งเลข ๒ ขึ้นต้นแล้วเรียงลำดับไปดังนี้
๒    ๓    ๔    ๕    ๖    ๗    ๑

คนเกิดวันอังคาร ตั้งเลข ๓ ขึ้นต้นแล้วเรียงลำดับไปดังนี้
๓    ๔    ๕    ๖    ๗    ๑    ๒

คนเกิดวันพุธ ตั้งเลข ๔ ขึ้นต้นแล้วเรียงลำดับไปดังนี้
๔    ๕    ๖    ๗    ๑    ๒    ๓

คนเกิดวันพฤหัส ตั้งเลข ๕ ขึ้นต้นแล้วเรียงลำดับไปดังนี้
๕    ๖    ๗    ๑    ๒    ๓    ๔

คนเกิดวันศุกร์ ตั้งเลข ๖ ขึ้นต้นแล้วเรียงลำดับไปดังนี้
๖    ๗    ๑    ๒    ๓    ๔    ๕

คนเกิดวันเสาร์ ตั้งเลข ๗ ขึ้นต้นแล้วเรียงลำดับไปดังนี้
๗    ๑    ๒    ๓    ๔    ๕    ๖

เลขฐานที่ ๑ (วันเกิด) มีความหมายของแต่ละหลักคือ
อัตตะ    หินะ    ธนัง    ปิตา    มาตา    โภคา    มัชฌิมา

เลขหลักที่ ๑ ของวันทั้ง ๗ เป็นอัตตะ ซึ่งแปลว่า "ตน" หรือ "ตนของตนเอง"
เลขหลักที่ ๒ ของวันทั้ง ๗ เป็นหินะ แปลว่า "ต่ำ, ชั่ว" หรือ "เลวทราม"
เลขหลักที่ ๓ ของวันทั้ง ๗ เป็นธนัง แปลว่า "ทรัพย์" หมายถึง สิ่งของเงินทอง
เลขหลักที่ ๔ ของวันทั้ง ๗ เป็นปิตา แปลว่า "บิดา" หมายถึง พ่อบังเกิดเกล้า หรือญาติทางพ่อ กินตลอดถึงผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเสมอด้วยบิดา
เลขหลักที่ ๕ ของวันทั้ง ๗ เป็นมาตา แปลว่า "มาดา" หมายถึง แม่บังเกิดเกล้า หรือญาติทางแม่ กินตลอดถึงผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเสมอด้วยมารดา
เลขหลักที่ ๖ ของวันทั้ง ๗ เป็นโภคา แปลว่า "โภคสมบัติ" หรือ "สมบัติที่อาศัย" หมายถึงที่ดิน, เรือกสวนไร่นา และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
เลขหลักที่ ๗ ของวันทั้ง ๗ เป็นมัชฌิมา แปลว่า "อย่างกลาง" หรือ "ปานกลาง" หมายความว่า ไม่ดีนัก ไม่เลวนัก

รวมความว่า อัตตะ, หินะ, ธนัง, ปิตา, มาตา, โภคา, และมัชฌิมา ทั้ง ๗ นี้ หมุนเวียนไปตามวันทั้ง ๗
คนเกิดวันอาทิตย์ ๑ เป็นอัตตะ ขึ้นต้นแล้วเรียงลำดับไปดังนี้
  ๑         ๒       ๓       ๔        ๕          ๖         ๗
อัตตะ    หินะ    ธนัง    ปิตา    มาตา    โภคา    มัชฌิมา

คนเกิดวันจันทร์ ๒ เป็นอัตตะ ขึ้นต้นแล้วเรียงลำดับไปดังนี้
  ๒         ๓       ๔       ๕        ๖         ๗           ๑
อัตตะ    หินะ    ธนัง    ปิตา    มาตา    โภคา    มัชฌิมา

คนเกิดวันอังคาร ๓ เป็นอัตตะ ขึ้นต้นแล้วเรียงลำดับไปดังนี้
    ๓        ๔       ๕       ๖       ๗         ๑          ๒
อัตตะ    หินะ    ธนัง    ปิตา    มาตา    โภคา    มัชฌิมา

คนเกิดวันพุธ ๔ เป็นอัตตะ ขึ้นต้นแล้วเรียงลำดับไปดังนี้
   ๔        ๕       ๖       ๗        ๑         ๒          ๓
อัตตะ    หินะ    ธนัง    ปิตา    มาตา    โภคา    มัชฌิมา

คนเกิดวันพฤหัส ๕ เป็นอัตตะ ขึ้นต้นแล้วเรียงลำดับไปดังนี้
   ๕       ๖       ๗        ๑        ๒          ๓          ๔
อัตตะ    หินะ    ธนัง    ปิตา    มาตา    โภคา    มัชฌิมา

คนเกิดวันศุกร์ ๖ เป็นอัตตะ ขึ้นต้นแล้วเรียงลำดับไปดังนี้
   ๖       ๗        ๑       ๒         ๓          ๔        ๕
อัตตะ    หินะ    ธนัง    ปิตา    มาตา    โภคา    มัชฌิมา

คนเกิดวันเสาร์ ๗ เป็นอัตตะ ขึ้นต้นแล้วเรียงลำดับไปดังนี้
   ๗        ๑       ๒       ๓        ๔         ๕         ๖
อัตตะ    หินะ    ธนัง    ปิตา    มาตา    โภคา    มัชฌิมา

ฐานที่ ๒ เดือนเกิด
เดือนธันวาคม      คือ เลข ๑ (อ้าย)
เดือนมกราคม      คือ เลข ๒ (ยี่)
เดือนกุมภาพันธ์   คือ เลข ๓
เดือนมีนาคม       คือ เลข ๔
เดือนเมษายน      คือ เลข ๕
เดือนพฤษภาคม   คือ เลข ๖
เดือนมิถุนายน      คือ เลข ๗
เดือนกรกฎาคม    คือ เลข ๘
เดือนสิงหาคม      คือ เลข ๙
เดือนกันยายน      คือ เลข ๑๐
เดือนตุลาคม        คือ เลข ๑๑
เดือนพฤศจิกายน คือ เลข ๑๒

ฐานที่ ๒ เอาเดือนเกิดเป็นหลัก และเดือนมีถึง ๑๒ เดือน แต่เลขซึ่งต้องใช้ตั้งมีเพียง ๗ ตัวเท่านั้น ดังนั้น จึงต้องทดเลขเดือน ๑๒ เดือนย่อเข้ามาให้เท่ากับจำนวนเลข ๗ ตัวคือ
เดือน ๑ (ธันวาคม)     กับเดือน ๘ (กรกฎาคม)           นับเป็นเดือนเดียวกัน ใช้เลข ๑
เดือน ๒ (มกราคม)     กับเดือน ๙ (สิงหาคม)              นับเป็นเดือนเดียวกัน ใช้เลข ๒
เดือน ๓ (กุมภาพันธ์)  กับเดือน ๑๐ (กันยายน)          นับเป็นเดือนเดียวกัน ใช้เลข ๓
เดือน ๔ (มีนาคม)       กับเดือน ๑๑ (ตุลาคม)             นับเป็นเดือนเดียวกัน ใช้เลข ๔
เดือน ๕ (เมษายน)      กับเดือน ๑๒ (พฤศจิกายน)    นับเป็นเดือนเดียวกัน ใช้เลข ๕
เดือน ๖ (พฤษภาคม)  ใช้เลข ๖
เดือน ๗ (มิถุนายน)     ใช้เลข ๗

เลขฐานที่ ๒ (เดือนเกิด) มีความหมายของแต่ละหลักคือ
เลขหลักที่ ๑ ของเดือน ๑๒ เดือน เป็น ตนุ ซึ่งแปลว่า "ตน" หรือ "ตนของตนเอง"
เลขหลักที่ ๒ ของเดือน ๑๒ เดือน เป็น กฎมพะ แปลว่า "ทรัพย์, เงินทอง"
เลขหลักที่ ๓ ของเดือน ๑๒ เดือน เป็น สหัชชะ แปลว่า "เพื่อนฝูง" หรือ "มิตรสหาย" (สหัชชะ=สุหัชชะ)
เลขหลักที่ ๔ ของเดือน ๑๒ เดือน เป็น พันธุ แปลว่า "พวกพ้อง" หมายถึง ญาติพี่น้องฝ่ายมารดาและบิดา พี่น้องร่วมมารดาบิดา หรือร่วมมารดาแต่ต่างบิดา หรือร่วมบิดาแต่ต่างมารดา
เลขหลักที่ ๕ ของเดือน ๑๒ เดือน เป็น ปุตตะ แปลว่า "บุตร" หมายถึง ลูกหญิงและลูกชาย
เลขหลักที่ ๖ ของเดือน ๑๒ เดือน เป็น หริ (-อริ) แปลว่า "ข้าศึก" หรือ "ศัตรู" แม้อันตรายซึ่งมารบกวน และอุปสรรคซึ่งเข้าขัดขวาง ก็นับเป็นศัตรูด้วย
เลขหลักที่ ๗ ของเดือน ๑๒ เดือน เป็น ปัตนิ (-ปัตนี) แปลว่า "นายหญิง, เนื้อคู่" หมายถึง ภรรยาและสามีด้วย

รวมความว่า ตนุ, กฎุมพะ, สหัชชะ, พันธุ, ปุตตะ, หริ และปัตนิ ทั้ง ๗ นี้ หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเดือน 12 เดือน ดังนี้
คนเกิด เดือน ๑ (ธันวาคม) กับเดือน ๘ (กรกฎาคม)
 ๑        ๒            ๓          ๔        ๕       ๖      ๗
ตนุ    กฎุมพะ    สหัชชะ    พันธุ    ปุตตะ    หริ    ปัตนิ

คนเกิด เดือน ๒ (มกราคม) กับเดือน ๙ (สิงหาคม)      
 ๒        ๓           ๔          ๕        ๖        ๗      ๑
ตนุ    กฎุมพะ    สหัชชะ    พันธุ    ปุตตะ    หริ    ปัตนิ

คนเกิด เดือน ๓ (กุมภาพันธ์)  กับเดือน ๑๐ (กันยายน)         
 ๓         ๔          ๕          ๖        ๗        ๑      ๒
ตนุ    กฎุมพะ    สหัชชะ    พันธุ    ปุตตะ    หริ    ปัตนิ

คนเกิด เดือน ๔ (มีนาคม) กับเดือน ๑๑ (ตุลาคม)            
 ๔        ๕            ๖         ๗         ๑       ๒      ๓
ตนุ    กฎุมพะ    สหัชชะ    พันธุ    ปุตตะ    หริ    ปัตนิ

คนเกิด เดือน ๕ (เมษายน) กับเดือน ๑๒ (พฤศจิกายน)   
 ๕         ๖          ๗          ๑         ๒       ๓      ๔
ตนุ    กฎุมพะ    สหัชชะ    พันธุ    ปุตตะ    หริ    ปัตนิ

คนเกิด เดือน ๖ (พฤษภาคม) 
 ๖         ๗            ๑        ๒         ๓        ๔     ๕
ตนุ    กฎุมพะ    สหัชชะ    พันธุ    ปุตตะ    หริ    ปัตนิ

คนเกิด เดือน ๗ (มิถุนายน)
 ๗          ๑          ๒         ๓        ๔        ๕      ๖
ตนุ    กฎุมพะ    สหัชชะ    พันธุ    ปุตตะ    หริ    ปัตนิ

ฐานที่ ๓ ปีเกิด
ปีชวด        คือเลข ๑
ปีฉลู          คือเลข ๒
ปีขาล        คือเลข ๓
ปีเถาะ        คือเลข ๔
ปีมะโรง      คือเลข ๕
ปีมะเส็ง      คือเลข ๖
ปีมะเมีย      คือเลข ๗
ปีมะแม       คือเลข ๘
ปีวอก         คือเลข ๙
ปีระกา        คือเลข ๑๐
ปีจอ           คือเลข ๑๑
ปีกุน           คือเลข ๑๒

ฐานที่ 3 เอาปีเกิดเป็นหลัก แต่ปีมีถึง ๑๒ ปี เลขซึ่งต้องใช้ตั้งมีเพียง ๗ ตัวเท่านั้น ดังนั้น จึงต้องทดเลขปี ๑๒ ปี เข้ามาให้ครบจำนวนเลข ๗ ตัว คือ
ปี ๑ (ชวด) กับ ปี ๘ (มะแม)      นับเป็นปีเดียวกัน ใช้เลข ๑ ตั้งต้น
ปี ๒ (ฉลู)   กับ ปี ๙ (วอก)         นับเป็นปีเดียวกัน ใช้เลข ๒ ตั้งต้น
ปี ๓ (ขาล)   กับ ปี ๑๐ (ระกา)  นับเป็นปีเดียวกัน ใช้เลข ๓ ตั้งต้น
ปี ๔ (เถาะ)   กับ ปี ๑๑ (จอ)     นับเป็นปีเดียวกัน ใช้เลข ๔ ตั้งต้น
ปี ๕ (มะโรง)   กับ ปี ๑๒ (กุน)   นับเป็นปีเดียวกัน ใช้เลข ๕ ตั้งต้น
ปี ๖ (มะเส็ง)  ใช้เลข ๖ ตั้งต้น
ปี ๗ (มะเมีย)  ใช้เลข ๗ ตั้งต้น

เลขฐานที่ ๓ (ปีเกิด) มีความหมายของแต่ละหลักคือ
เลขหลักที่ ๑ ของปี ๑๒ ปี เป็น มรณะ ซึ่งแปลว่า "ตาย"
เลขหลักที่ ๒ ของปี ๑๒ ปี เป็น ศุภะ แปลว่า "ดี, สวย, งาม" หมายถึง สุขสมบูรณ์และเกียรติด้วย
เลขหลักที่ ๓ ของปี ๑๒ ปี เป็น กรรมะ แปลว่า "การงาน" หรือ "ขยัน, หมั่นเพียร"
เลขหลักที่ ๔ ของปี ๑๒ ปี เป็น ลาภะ แปลว่า "ลาภ" คือสิ่งที่ได้มา หมายถึงผลกำไรและความสำเร็จด้วย
เลขหลักที่ ๕ ของปี ๑๒ ปี เป็น พยายะ แปลว่า "ป่วยไข้" หมายถึงอุปสรรคซึ่งเบียดเบียนด้วย
เลขหลักที่ ๖ ของปี ๑๒ ปี เป็น ทาสี แปลว่า "ทาสหญิง" หรือ "หญิงรับใช้" หมายถึงหญิงที่รับจ้างอยู่ด้วย
เลขหลักที่ ๗ ของปี ๑๒ ปี เป็น ทาสา แปลว่า "ทาสชาย" หรือ "ชายซึ่งรับใช้" หมายถึงชายที่รับจ้างอยู่ด้วย

รวมความว่า มรณะ, ศุภะ, กรรมะ, ลาภะ, พยายะ, ทาสี และทาสา ทั้ง ๗ นี้ หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามปี 12 ปี ดังนี้
ปี ๑ (ชวด) กับ ปี ๘ (มะแม) ตั้งเลขตามนี้
   ๑        ๒        ๓          ๔         ๕         ๖         ๗
มรณะ    ศุภะ    กรรมะ    ลาภะ    พยายะ    ทาสี    ทาสา

ปี ๒ (ฉลู)   กับ ปี ๙ (วอก) ตั้งเลขตามนี้
   ๒        ๓        ๔         ๕          ๖          ๗        ๑
มรณะ    ศุภะ    กรรมะ    ลาภะ    พยายะ    ทาสี    ทาสา

ปี ๓ (ขาล)   กับ ปี ๑๐ (ระกา)  ตั้งเลขตามนี้
   ๓        ๔        ๕          ๖          ๗         ๑        ๒
มรณะ    ศุภะ    กรรมะ    ลาภะ    พยายะ    ทาสี    ทาสา

ปี ๔ (เถาะ)   กับ ปี ๑๑ (จอ)    ตั้งเลขตามนี้
   ๔        ๕        ๖         ๗           ๑         ๒        ๓
มรณะ    ศุภะ    กรรมะ    ลาภะ    พยายะ    ทาสี    ทาสา

ปี ๕ (มะโรง)   กับ ปี ๑๒ (กุน)  ตั้งเลขตามนี้
   ๕        ๖         ๗         ๑          ๒         ๓       ๔
มรณะ    ศุภะ    กรรมะ    ลาภะ    พยายะ    ทาสี    ทาสา

ปี ๖ (มะเส็ง)  ตั้งเลขตามนี้
   ๖        ๗         ๑         ๒          ๓         ๔        ๕
มรณะ    ศุภะ    กรรมะ    ลาภะ    พยายะ    ทาสี    ทาสา

ปี ๗ (มะเมีย)  ตั้งเลขตามนี้
  ๗         ๑         ๒         ๓          ๔        ๕         ๖
มรณะ    ศุภะ    กรรมะ    ลาภะ    พยายะ    ทาสี    ทาสา

ยกตัวอย่างคนที่เกิด วันอาทิตย์ เดือนธันวาคม ปีชวด ให้ตั้งเลขดังนี้
   ๑        ๒       ๓        ๔        ๕         ๖         ๗
อัตตะ    หินะ    ธนัง    ปิตา    มาตา    โภคา    มัชฌิมา
  ๑        ๒           ๓         ๔         ๕       ๖       ๗
ตนุ    กฎุมพะ    สหัชชะ    พันธุ    ปุตตะ    หริ    ปัตนิ
   ๑         ๒        ๓          ๔         ๕        ๖        ๗
มรณะ    ศุภะ    กรรมะ    ลาภะ    พยายะ    ทาสี    ทาสา

ยกตัวอย่างคนที่เกิด วันอังคาร เดือนมีนาคม ปีขาล ให้ตั้งเลขดังนี้
    ๓       ๔       ๕       ๖        ๗          ๑         ๒
อัตตะ    หินะ    ธนัง    ปิตา    มาตา    โภคา    มัชฌิมา
 ๔        ๕            ๖          ๗        ๑       ๒      ๓
ตนุ    กฎุมพะ    สหัชชะ    พันธุ    ปุตตะ    หริ    ปัตนิ
   ๓        ๔        ๕          ๖          ๗        ๑        ๒
มรณะ    ศุภะ    กรรมะ    ลาภะ    พยายะ    ทาสี    ทาสา

ดูคำทำนาย
เลขแต่ละฐานแสดงความหมายต่างกัน คือดีบ้าง ชั่วบ้าง ปานกลางบ้าง เลขที่ดีคือเลขที่ตก ธนัง โภคา ศุภะ ลาภะ เลขที่ชั่วคือเลขที่ตก หินะ หริ มรณะ พยายะ นอกนั้นเป็นแต่ปานกลาง ไม่ให้คุณให้โทษเท่าใดนัก
ถ้าจะดูตนของตน ให้ดูที่เลข อัตตะ และตนุ
ถ้าจะดูทรัพย์และการเงิน ให้ดูที่เลข ธนัง โภคา และ กฎุมพะ
ถ้าจะดูบิดามารดา ให้ดูที่เลข ปิตา และ มาตา
ถ้าจะดูพวกพ้องหรือมิตรสหาย ให้ดูที่เลขสหัชชะ
ถ้าจะดูญาติหรือพี่น้อง ให้ดูที่เลข พันธุ
ถ้าจะดูบุตรลูกหญิงหรือลูกชาย ให้ดูที่เลข ปุตตะ
ถ้าจะดูภรรยาหรือสามี ให้ดูที่เลขปัตนิ
ถ้าจะดูยศศักดิ์ สวย งาม และสุภาพเรียบร้อย ให้ดูที่เลข ศุภะ
ถ้าจะดูการงานให้ดูที่เลข กรรมะ
ถ้าจะดูลาภ หรือทรัพย์สิ่งของ คนและสัตว์ที่จะพึงได้ ให้ดูที่เลขลาภะ
ถ้าจะดูบริวารข้าทาสชายหญิง ให้ดูที่เลขทาสีและทาสา
ถ้าจะดูศัตรู ให้ดูที่เลขหริ
ถ้าจะดูความสูญเสีย ฉิบหาย หรือพินาศ ให้ดูที่เลขมรณะ
ถ้าจะดูโรคภัยไข้เจ็บ ให้ดูที่เลขพยายะ
ถ้าจะดูเสื่อม เลวทราม หรือต่ำช้า ให้ดูที่เลขหินะ



ดูอัตตะ เลขฐานที่ ๑ (วัน)
๑ เป็นอัตตะ ทำนายว่า ผู้นั้นตระกูลพ่อดีกว่าแม่ เมื่อคลอดมีญาติพี่น้องมาประชุมกันมาก เจรจาดี มีบุญวาสนา เพราะตัวเอง
๒ เป็นอัตตะ ทำนายว่า ผู้นั้นมีญาติพี่น้องอยู่ต่างบ้านต่างเมือง เมื่อน้อยสมณะชีพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่เอาไปเลี้ยงเป็นลูก ท่านให้ลาภ แต่ว่าอาภัพ ทำคุณแก่ใครไม่ขึ้น ดีแต่ต่อหน้า เจรจาชอบใจสมณะพราหมณ์แล
๓ เป็นอัตตะ ทำนายว่า ผู้นั้นมักมีตำหนิที่ลูกคางซ้าย แต่ความคิดดี ถูกเจ็บเพราะคบเพื่อน หมายพึ่งเพื่อนไม่ได้ มีพี่น้องพึ่งไม่ได้ มีแต่เขาจะเบียดเบียน มีบุญเพราะตัวเอง ผู้นั้นจะมีคนใช้สอยถึง ๕ คน หรือ ๖ คนทีหนึ่ง ใจมานะแล
๔ เป็นอัตตะ ทำนายว่า ผู้นั้นหน้าผากใหญ่ ผมบาง ทำคุณแก่เขาๆ ว่าดีแต่ต่อหน้า ลับหลังว่าร้าย เมื่อน้อยเลี้ยงยาก ปู่ ย่า ตา ยาย เอาไปเลี้ยง มักเจ็บท้อง มีพี่น้อง ๓ คน หรือ ๙ คนแล
๕ เป็นอัตตะ ทำนายว่า ผู้นั้นเจรจาดี มีบุญมาก รู้หลักนักปราชญ์ แต่พูดน้อย มีลูก ๓-๔ หรือ ๗ คน เจรจากับท่านดี ทำการงานดี ทำราชการชอบใจขุนนางแล
๖ เป็นอัตตะ ทำนายว่า ผู้นั้นเมื่อคลอดรกพันคอ หรือมิฉะนั้น ก็จะตายหรือถูกหมากัด ตกควาย ตกน้ำ อย่างใดอย่างหนึ่ง ใจคอซึ่งตรง ถ้าได้หญิงซึ่งเป็นแม่เจ้าแม่นางเอาไปเลี้ยงจะได้ดี และว่าผู้นั้นใจบุญ มักสงสารคนจน และเป็นที่พึ่งแก่ศัตรูทั้งปวง มีตำหนิ เป็นไฝ เป็นปาน เป็นบาดแผลหลายแห่ง ตั้งตัวเอง เป็นคนอาภัพ ถึงจะได้มรดกของบิดามารดาหรือผู้อุปถัมภ์ก็น้อยกว่คนอื่นๆ แล
๗ เป็นอัตตะ ทำนายว่า ผู้นั้นเมื่อน้อยเลี้ยงยาก มีผู้เอาไปเลี้ยง เมื่อน้อยอุดม ครั้นเติบใหญ่ขึ้นตั้งตัวเอง มีปัญญา เรียนสิ่งใดๆ มักเป็นครูเขา ทำราชการดีจะได้เป็นขุนนาง พี่น้องและญาติได้พึ่ง จะปรากฏชื่อเสียงแล

ดูหินะ
๑ เป็นหินะ ทำนายว่า ผู้นั้นมิรู้ตกยากเลย
๒ เป็นหินะ ทำนายว่า ผู้นั้นรักทรัพย์ รักแต่หัวปีทีแรก นานไปมิรักแล
๓ เป็นหินะ ทำนายว่า ผู้นั้นมั่งมี ทำเป็นเหมือนไม่มี และไม่รักสิ่งของของตนแล
๔ เป็นหินะ ทำนายว่า ผู้นั้นตื่นทรัพย์แล
๕ เป็นหินะ ทำนายว่า ผู้นั้นมีทรัพย์มากแล
๖ เป็นหินะ ทำนายว่า ผู้นั้นรักของทั้งปวงดีนักแล
๗ เป็นหินะ ทำนายว่า ผู้นั้นฉลาดดีนักแล

ดูธนัง
๑ เป็นธนัง  ทำนายว่า ผู้นั้นมีทรัพย์มาก แต่เอาไว้กับตัวมิคง มีผู้เบียดเบียน จำหน่ายจ่ายเสีย แล
๒ เป็นธนัง  ทำนายว่า ผู้นั้นได้ทรัพย์แต่ทีแรกดี ครั้นได้ทีหลังมักมีตำหนิ และว่า ผู้นั้นตระหนี่ทรัพย์แล
๓ เป็นธนัง  ทำนายว่า ผู้นั้นเห็นของจะใคร่ซื้อจ่าย ทรัพย์อยู่มิคง และมักมีคนเบียดเบียนแล
๔ เป็นธนัง  ทำนายว่า ผู้นั้นมีทรัพย์ไว้กับตัวเองมิคง มักมีคนเบียดเบียน ผู้นั้นมักพอใจท้าวพระยาและสมณะชีพราหมณ์แล
๕ เป็นธนัง  ทำนายว่า ผู้นั้นเป็นคนมักอยากได้ของเขา ถ้าได้มารักแต่ทีแรก นานไปมิรัก จะได้ทรัพย์เพราะขุนนาง แต่ว่ามักมีคนเบียดเบียนแล
๖ เป็นธนัง  ทำนายว่า ผู้นั้นมักเก็บหอมรอมริบทรัพย์ไว้ จะได้ลาภเพราะขุนนางและว่า มีคนคอยเบียดเบียนแล
๗ เป็นธนัง  ทำนายว่า ผู้นั้นจะมีทรัพย์ ได้ทรัพย์มาจากที่ต่างๆ ได้มาจากขุนนาง เจ้าพระยาผู้ใหญ่ แต่เก็บทรัพย์ไว้มิคงแล

ดูปิตา
๑ เป็นปิตา ทำนายว่า บิดานั้นรูปร่างดำใหญ่ และว่าโกรธร้าย และพ่อจะตายก่อนแม่แล
๒ เป็นปิตา ทำนายว่า บิดานั้นขาวสูง มีพี่น้องมาก จะปรากฎชื่อเสียง เมื่อหนุ่มมีทรัพย์มาก และแม่ตายก่อนพ่อแล
๓ เป็นปิตา ทำนายว่า บิดานั้นปากเบา เนื้อดำแดง ผมหยักโสก มีญาติพี่น้องพึ่งไม่ได้ แต่มีบุญ รู้หลักนักปราชญ์ เมื่อหนุ่มมีทรัพย์มาก ภายแก่พอประมาณ และแม่ตายก่อนพ่อแล
๔ เป็นปิตา ทำนายว่า บิดานั้นตกที่มรณะ พ่อตายก่อนแม่แล
๕ เป็นปิตา ทำนายว่า บิดานั้นขาวเหลือง มีปัญญา และมีญาติพี่น้องใจบุญ และแม่ตายก่อนพ่อแล
๖ เป็นปิตา ทำนายว่า บิดานั้นขาว มีข้าหญิงชายมาก เมื่อกลางคนมีบุญ และพ่อตายก่อนแม่แล
๗ เป็นปิตา ทำนายว่า บิดานั้นผมหยักโสก หน้ายาวก็ว่า หน้ามนก็ว่า ทำราชการขุนนางท้าวพระยาท่านเอ็นดู มักพลันได้ดีแล

ดูมาตา
๑ เป็นมาตา ทำนายว่า มารดานั้นต่ำ สันทัดคน เจรจารู้หลักนักปราชญ์ รูปงามดี มีทรัพย์ แต่ว่าอาภัพตัวเอง และแม่จะตายก่อนพ่อแล
๒ เป็นมาตา ทำนายว่า มารดานั้นเมื่อสาวมีบุญ ญาติกามีทรัพย์ และพ่อตายก่อนแม่แล
๓ เป็นมาตา ทำนายว่า มารดานั้นดำแดง นมใหญ่ เมื่อสาวมีบุญ เมื่อแก่ลงเข็ญใจไร้ญาติกา และแม่ตายก่อนพ่อแล
๔ เป็นมาตา ทำนายว่า มารดานั้นขาว แต่มักเจ็บไข้ แต่ว่ามีบุญ มีญาติและทรัพย์มาก เมื่อตกกลางคนมีทรัพย์พอประมาณแล
๕ เป็นมาตา ทำนายว่า มารดานั้นเนื้อสองสี รูปงามดี เจรจาอ่อนหวาน มีทรัพย์มาก มีญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงมากนักแล
๖ เป็นมาตา ทำนายว่า มารดานั้นขาวเหลือง มีญาติกามาก มีข้าหญิงชายมากแล
๗ เป็นมาตา ทำนายว่า มารดานั้นสันทัดคน หน้ามน มีพี่น้องพอประมาณ และว่ามีทรัพย์ ต่อภายแก่จะโกรธมาก แต่ว่าพลันหายแล

ดูโภคา
๑ เป็นโภคา ทำนายว่า ผู้นั้นรักทรัพย์แล
๒ เป็นโภคา ทำนายว่า ผู้นั้นรักทรัพย์กับมิรักเท่ากันแล
๓ เป็นโภคา ทำนายว่า ผู้นั้นรักทรัพย์ แต่ใจนักเลงแล
๔ เป็นโภคา ทำนายว่า ผู้นั้นรักทรัพย์ แต่ตระหนี่ ใจโลภมักอยากได้สิ่งของของผู้อื่นแล
๕ เป็นโภคา ทำนายว่า ผู้นั้นมีบุญเพราะตัวเอง รักทรัพย์แต่หัวปีทีแรก นานไปมิรักแล
๖ เป็นโภคา ทำนายว่า ผู้นั้นรักข้าวของ แต่มักจะให้พี่น้อง และญาติกาแล
๗ เป็นโภคา ทำนายว่า ผู้นั้นมิรู้จักรักทรัพย์ มักให้ผู้อื่นแล

ดูมัชฌิมา
๑ เป็นมัชฌิมา ทำนายว่า ผู้นั้นไปหาท่าน ดีแต่ต่อหน้าแล
๒ เป็นมัชฌิมา ทำนายว่า ผู้นั้นไปแห่งใดๆ เจรจาเป็นที่ชอบใจคน และเขาต้อนรับดี เจรจาอ่อนหวานแล
๓ เป็นมัชฌิมา ทำนายว่า ผู้นั้นไปแห่งใดๆ มีคนรักมากแล
๔ เป็นมัชฌิมา ทำนายว่า ผู้นั้นมักเจรจาช้าๆ พูดน้อย ชอบใจคนทั้งหลายแล
๕ เป็นมัชฌิมา ทำนายว่า ผู้นั้นเจรจาชอบใจขุนนาง และสมณะชีพราหมณ์ เมื่อไปหาท่านๆ มักเพ่งดูหน้าแล้วเบือนหนี ภายหลังจึงเจรจาแล
๖ เป็นมัชฌิมา ทำนายว่า ผู้นั้นเจรจาอ่อนหวาน ผู้หญิงชอบใจแล
๗ เป็นมัชฌิมา ทำนายว่า ผู้นั้นเจรจาปากกล้า มิชอบใจหญิง ชอบแต่เป็นทหารดีแล

ดูตนุ เลขฐานที่ ๒ (เดือน)
๑ เป็นตนุ ทำนายว่า ผู้นั้นได้สมบัติพ่อแม่ญาติกาทั้งหลาย แต่ว่าตั้งตัวเองแล
๒ เป็นตนุ ทำนายว่า ผู้นั้นเขาขอเอาไปเลี้ยงแต่น้อย ครั้นใหญ่ได้พึ่งพี่น้องข้างเมียแล
๓ เป็นตนุ ทำนายว่า ผู้นั้นเขาขอไปเลี้ยง ถ้ามิดังนั้น พระสงฆ์ขอไปเลี้ยง แต่ให้ระวัง จะผิดเมียท่านแล
๔ เป็นตนุ ทำนายว่า ผู้นั้นรูปร่างดำแดงก็ว่า ขาวก็ว่า มักเก็บข้าวของรวมไว้ ครั้นมากแล้ว จะใคร่ได้อีกแล
๕ เป็นตนุ ทำนายว่า ผู้นั้นรูปร่างดำแดง ถ้ามิดังนั้น ท้องใหญ่สักหน่อย ถ้ามิดังนั้น ตาเหลือกก็ว่า ตาใหญ่ก็ว่าแล
๖ เป็นตนุ ทำนายว่า ผู้นั้นเจรจาปากร้าย รูปร่างค่อนข้างสูงแล
๗ เป็นตนุ ทำนายว่า ผู้นั้นรูปร่างดำหรือแดง ถ้ามิดังนั้นผมหยักโสก หรือตาเหลือกแล

ดูกฎุมพะ
๑ เป็นกฎุมพะ ทำนายว่า ผู้นั้นปากกว้าง มีทรัพย์แล
๒ เป็นกฎุมพะ ทำนายว่า ผู้นั้นปากกว้าง มีทรัพย์แล
๓ เป็นกฎุมพะ ทำนายว่า ผู้นั้นเมื่อหนุ่มมีทรัพย์มาก ครั้นกลางคนทรามไปแล
๔ เป็นกฎุมพะ ทำนายว่า ผู้นั้นเมื่อกลางคนจะมีบุญเพราะตัวเองแล
๕ เป็นกฎุมพะ ทำนายว่า ผู้นั้นจะมีบุญเพราะตัวเองแล
๖ เป็นกฎุมพะ ทำนายว่า ผู้นั้นเมื่อกลางคนจะได้ดีกว่าคนทั้งหลายแล
๗ เป็นกฎุมพะ ทำนายว่า ผู้นั้นเมื่อกลางคนจะตกทุกข์ได้ยากแล

ดูสหัชชะ
๑ เป็นสหัชชะ ทำนายว่า ผู้นั้นอาภัพแต่ใจบุญ ชอบแต่สมณะพราหมณาจารย์แล
๒ เป็นสหัชชะ ทำนายว่า ผู้นั้นคบเพื่อนฝูงมักรักเอ็นดูกันดี มักเรียนความรู้ศิลปศาสตรแล
๓ เป็นสหัชชะ ทำนายว่า ผู้นั้นคบคนรูปร่างดำแดงดีแล
๔ เป็นสหัชชะ ทำนายว่า ผู้นั้นคบคนขาวเหลืองดีแล
๕ เป็นสหัชชะ ทำนายว่า ผู้นั้นคบชายขาวเหลืองสักหน่อยจึงดีแล
๖ เป็นสหัชชะ ทำนายว่า ผู้นั้นคบคนดำแดงสักหน่อยจึงดีแล
๗ เป็นสหัชชะ ทำนายว่า ผู้นั้นคบคนดำแดงสักหน่อยจึงดีแล

to be continue coming soon

19 ความฝันที่พบบ่อยที่สุดในโลกและความหมาย

จิตวิทยาความฝัน ฝันถึงประตูหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นนกฮูกหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นเรือหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นปลาวาฬหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นช็อกโกแลตหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นดวงดาวหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันถึงงานหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นช้างหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นหิมะหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นนกหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นทองหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นผีหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันถึงดาราคนดังเซเลบหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นปลาโลมาหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ความฝันของการเดินทางหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันถึงหมีหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ความฝันถึงสงครามหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นฝนหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นฉลามหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นวัวกระทิงหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นจระเข้หมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นหอยทากหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นปูหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันว่าช่วยชีวิตใครสักคนหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นขยะหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันว่าจัดกระเป๋าหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นหมอกหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นการผ่าตัดหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นเครื่องประดับหมายความว่าอย่างไร

ประวัติหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ ตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ชุ่มฉ่ำรับสงกรานต์ สรงน้ำพระธาตุตามปีเกิดด้วยหัวใจอิ่มบุญ

วิธีตั้งเลขพยากรณ์ ดูดวงตำราพรหมชาติ

ดูดวงตำราพรหมชาติ ปีชวด

ดูดวงตำราพรหมชาติ ปีฉลู

ดูดวงตำราพรหมชาติ ปีขาล

ดูดวงตำราพรหมชาติ ปีเถาะ

ดูดวงทำนายฝัน ความหมายของความฝัน

ดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีเมษ (13 เมษายน - 14 พฤษภาคม) ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยหมอลักษณ์

ดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีพฤษภ (วันที่ 14 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยหมอลักษณ์

ดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีเมถุน (วันที่ 14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม) ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยหมอลักษณ์

ดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีกรกฎ (วันที่ 15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม) ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยหมอลักษณ์ 

ดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีสิงห์ (วันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน) ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยหมอลักษณ์

ดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีกันย์ (วันที่ 17 กันยายน - 16 ตุลาคม) ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยหมอลักษณ์

ดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีตุลย์ (วันที่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน) ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยหมอลักษณ์

ดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีพิจิก (วันที่ 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม) ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยหมอลักษณ์

ดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีธนู (วันที่ 16 ธันวาคม - 15 มกราคม) ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยหมอลักษณ์

ดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีมังกร (วันที่ 16 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์) ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยหมอลักษณ์

ดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีกุมภ์ (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม ) ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยหมอลักษณ์

ดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีมีน (วันที่ 14 มีนาคม - 12 เมษายน) ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยหมอลักษณ์


ฝันเห็นงู ฝันเห็นงูสีขาว ฝันเห็นงูเหลือม
ฝันเห็นงูเหลือมตัวใหญ่ ฝันเห็นงูเหลือมสีทอง ฝันเห็นงูใหญ่
ฝันเห็นงูตัวใหญ่ ฝันเห็นงูหลายตัว ฝันเห็นงูลาย
ฝันเห็นงูเขียว ฝันเห็นงูเห่า ฝันเห็นงูจงอาง
ฝันเห็นงูจงอางยักษ์ ฝันเห็นงูจงอางเข้าบ้าน ฝันเห็นงูจงอางหลายตัว
ฝันเห็นงูจงอางกัด ฝันเห็นงูจงอางเผือก ฝันเห็นงูจงอางชูคอ
ฝันเห็นงูจงอางตัวใหญ่มาก ฝันเห็นงูจงอางตัวใหญ่สีดำ ฝันเห็นงูแมวเซา
ฝันเห็นงูหลาม ฝันเห็นงูตัวสีฟ้า ฝันเห็นงูตัวสีดำ
ฝันเห็นงูตัวสีแดง ฝันเห็นงูสีทอง ฝันเห็นงูหลายตัว
ฝันเห็นงูสองตัว ฝันเห็นงูเผือก ฝันเห็นงูหลาม
ฝันเห็นงูตัวใหญ่มาก ฝันเห็นงูตัวใหญ่สีดำ ฝันเห็นงูตัวใหญ่หลายตัว
ฝันเห็นพญานาค ฝันเห็นพญานาคตัวใหญ่ ฝันเห็นพญานาคสีทอง
ฝันเห็นพญานาคสีเขียว ฝันเห็นพญานาคสีแดง ฝันเห็นพญานาคเล่นน้ำ
ฝันเห็นพญานาคไล่ตาม ฝันเห็นหงอนพญานาค ฝันเห็นพญานาคสีเงิน
ฝันเห็นพญานาคหลายตัว ฝันเห็นพญานาคพูดได้ ฝันเห็นพญานาคพ่นน้ำ
ฝันว่างูรัด ฝันว่างูกัด ฝันว่างูกัดขา
ฝันว่างูกัดเท้า ฝันว่าฆ่างู ฝันว่าตีงู
ฝันว่างูเลื้อยผ่าน ฝันว่างูกัดแขน ฝันว่างูกัดนิ้ว
ฝันว่างูไล่กัด ฝันว่างูฉก ฝันว่ากินงู
ฝันว่าจับงู ฝันว่างูเลื้อยขึ้นตัว ฝันว่างูรัดขา
ฝันว่างูรัดแขน ฝันว่างูรัดตัว ฝันว่างูรัดขาขวา
ฝันว่างูรัดขาซ้าย ฝันว่างูรัดแขนขวา ฝันว่างูรัดแขนซ้าย
ฝันว่างูรัดคอ ฝันว่างูรัดทั้งตัว ฝันว่าแฟนนอกใจมีคนอื่น
ฝันว่าแฟนนอกใจ ฝันว่าแฟนมีชู้ ฝันว่าแฟนคบชู้
ฝันว่าคนรักนอกใจ ฝันว่าแฟนมีคนอื่นร้องไห้หนักมาก ฝันว่าแฟนแอบคุยกับคนอื่น
ฝันว่าแฟนนอกใจมีชายอื่น ฝันว่าแฟนอยู่กับหญิงอื่น ฝันว่าแฟนมีคนอื่น
ฝันว่าฟันร่วงหมดปาก ฝันว่าผมร่วงเป็นกระจุก ฝันว่าตัดเล็บมือตัวเอง
ฝันว่ามีอะไรกับแฟนเก่า ฝันว่าได้อาบน้ำ ฝันว่าตัดผมสั้น
ฝันว่ากินข้าว ฝันว่ากินทุเรียน ฝันว่ากินขนมเข่ง
ฝันว่ากินหนอน ฝันว่ากินกล้วย ฝันว่ากินเหล้า
ฝันว่ากินปลา ฝันว่ากินผลไม้ ฝันว่ากินกุ้ง
ฝันว่ากินข้าวกับครอบครัว ฝันว่ากินอาหาร ฝันว่ากินอาหารกับญาติ
ฝันว่ากินข้าวอิ่มอร่อย ฝันว่ากินข้าวผัด ฝันว่ากินข้าวไม่หมด
ฝันว่าตัวเองกินข้าว ฝันว่ากินมูมมาม ฝันว่ากินขนม
ฝันว่ากินขนมอร่อย ฝันว่ากินขนมตาล ฝันว่ากินขนมชั้น
ฝันว่ากินขนมไทย ฝันว่ากินขนมกล้วย ฝันว่ากินขนมเค้ก
ฝันว่ากินโดนัท ฝันว่ากินโรตี ฝันว่ากินคุ๊กกี้
ฝันว่ากินองุ่น ฝันว่ากินแตงโม ฝันว่ากินส้ม
ฝันว่ากินมะพร้าว ฝันว่ากินขนมบัวลอย ฝันว่ากินขนมถั่วแปบ
ฝันว่ากินขนมต้ม ฝันว่ากินขนมสาคู ฝันว่ากินตะโก้
ฝันว่ากินขนมเข่ง ฝันว่ากินขนมเทียน ฝันว่ากินขนมวุ้นกะทิ
ฝันว่ากินปลา ฝันว่ากินไก่ ฝันว่ากินหมู
ฝันว่ากินปลาร้า ฝันว่ากินลาบ ฝันว่ากินน้ำตก
ฝันว่ากินแกงเขียวหวาน ฝันว่ากินแกงพะแนง ฝันว่ากินแกงมัสมั่น
ฝันว่ากินข้าวเหนียวมูน ฝันว่ากินข้าวเกรียบปากหม้อ ฝันว่ากินข้าวต้มมัด
ฝันว่ากินขนมกล้วย ฝันว่ากินขนม ฝันว่ากินสังขยาฟักทอง
ฝันว่ากินข้าวเหนียวมะม่วง ฝันว่ากินข้าวเหนียวทุเรียน ฝันว่ากินปลากระป๋อง
ฝันว่าซื้อขนมที่เซเว่น ฝันว่าซื้อของที่เซเว่น ฝันว่ากินขนมสาลี่
ฝันว่ากินลูกอม ฝันเห็นสุ่มไก่ ฝันว่าป้อนยาเด็ก
ฝันเห็นอู่ต่อเรือยาว ฝันเห็นพระสึกก่อนกำหนด ฝันเห็นช้างหลายตัว
ฝันเห็นคนจุดพลุจุดประทัด ฝันเห็นนกกวัก ฝันว่าเพื่อนร่วมงานท้อง
ฝันว่าแม่ใส่สร้อยทองเส้นใหญ่ ฝันว่าโดนป้ายขี้มูกใส่ ฝันเห็นขี้ในชักโครก
ฝันเห็นตึกกำลังสร้างใหม่ ฝันว่าเจอเจ้าที่ผู้หญิงใส่ชุดไทย ฝันว่าซื้อเนื้อย่าง
ฝันว่าอุ้มเด็กลงน้ำ ฝันว่าขี้ติดเต็มตัว ฝันว่าได้รองเท้าใหม่
ฝันว่าห้องนอนรกมาก ฝันเห็นพญาปลวกตัวใหญ่ ฝันว่าไปผจญภัย
ฝันเห็นน้ำลึกใส ฝันเห็นน้ำใสลึก ฝันว่าไปกินเลี้ยงงานบวช
ฝันว่าฟันคุดขึ้น ฝันเห็นกบสีชมพู ฝันว่าปีนโขดหิน
ฝันเห็นผึ้งทำรังในบ้าน ฝันว่ากินข้าวกับเพื่อนเก่า ฝันว่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตกแต่ไม่ตาย
ฝันว่าเอาใบเลื่อยไปตัดปากหมา ฝันเห็นเพื่อนมากมายในห้องประชุม ฝันว่าตัวเองแต่งงานกับผู้หญิงเหมือนกัน
ฝันว่างูเลื้อยลอดหว่างขา ฝันว่ามีงูพิษเต็มไปหมด ฝันเห็นปลาหมึกยักษ์
ฝันว่าเด็กโดนรถทับ ฝันว่ายายหายไปจากบ้าน ฝันว่ากินข้าวไม่รู้จักอิ่ม
ฝันเห็นลูกมะยม ฝันเห็นปลาช่อนและปลาดุกตัวใหญ่ ฝันว่ามีคนเอาเด็กมาให้เลี้ยง
ฝันเห็นลูกกุญแจหลายดอก ฝันว่าขับรถยนต์ผาดโผน ฝันเห็นแม่ชีหลายคน
กษัตริย์เกาหลี จักรพรรดิกวางสี จักรพรรดิปูยี
ตำนานอโดนิส โจนออฟอาร์ค มู่กุ้ยอิง
จักรพรรดิเนโร พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 อับราฮัม ลินคอล์น
พระเจ้าซุกจง มาตาฮารี เจ้าฟ้าหญิงบุญรอด
ตำนานธอร์ นิกิต้า ครุสชอฟ สงครามเกาหลี
กำแพงเมืองจีน อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ พระนางเลือดขาว
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ สตีเฟน ฮอว์คิง ลีโอ ตอลสตอย
สตีฟ จ็อบส์ เจ้าพระยาวิชเยนทร์ พระนางมัสสุหรี
สัตว์มีพิษ ไวรัสอีโบลา เอเลี่ยนสปีชี่ส์
กำเนิดจักรวาล กำเนิดดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะจักรวาล
ปริศนาของจักรวาล การเดินทางข้ามกาลเวลา สสารและปฏิสสาร
สิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร บิ๊กแบงคืออะไร สัตว์ใกล้สูญพันธุ์
สัตว์น้ำแปลก ปลาแองเกลอร์ สัตว์ดูดเลือด
อันดับงูสวยงาม อนาคอนด้า ตัวอ่อนปลาฉลาม
เห็ดมีพิษ ภัยของยาไอซ์ คลื่นยักษ์สึนามิ
กัญชาปลอดภัย ไวรัสอีโบลา ปรสิตที่น่ากลัว
สาเหตุสึนามิ ทำไมผมร่วง สงครามซีเรีย
ทำลายหลุมดำ โลกของเรา กระแสน้ำทะเล
วิธีทำลายเอกภพ กลไกวิวัฒนาการ ระบบภูมิคุ้มกัน
เล่าเรื่องผี เรื่องสยองขวัญ เรื่องผี
ฆาตกรโหด ฆาตกรต่อเนื่อง ฆาตกรโรคจิต
ผีนานาชาติ ผีปีศาจ พระธุดงค์เจอผี
โจนเบเน็ต คดีเพชรซาอุ เดวิด เบอร์โควิด
ซอว์นี่ บีน ฆาตกรโหดเมืองไทย อลิซาเบธ บาโธรี่
ฆาตกรฆ่าคนมากที่สุด คดีกักขังหน่วงเหนี่ยว คดีวิตถาร
คดีพิศวาสฆาตกรรม ฆาตกรเด็ก คดีฆ่าหั่นศพ
ยโศโฆษาฆาต แจ๊คเดอะริปเปอร์ ฆาตกรต่อเนื่องอินเดีย
เบลล์ กันเนส ยูนาบอมเบอร์ เอล ชาโป
ผีภาคเหนือ ผีภาคอีสาน ผีญี่ปุ่น
เมืองอาถรรพ์ เรื่องเล่าเดอะช็อค มนุษย์กินคน

บทความเมนูอาหาร บทความภัยอันตราย บทความสุขภาพ บทความวิทยาศาสตร์ บทความสยองขวัญ บทความชีวิตสัตว์ บทความประวัติศาสตร์ บทความจัดอันดับ สารบัญบทความ

ยันต์ไทยมงคล ยันต์โสฬสมงคล

มฤตยูในสายน้ำ แมงกะพรุนกล่อง

มฤตยูในสายน้ำ แมงกะพรุนกล่อง

โดย เจมส์ ไนต์ จากนิตยสาร Reader Digest

แมงกะพรุนกล่องสายพันธุ์ ชิโรเน็กซ์ เฟล็กเคอรี
แมงกะพรุนกล่องสายพันธุ์ ชิโรเน็กซ์ เฟล็กเคอรี

แมงกะพรุนกล่องสายพันธุ์ ชิโรเน็กซ์ เฟล็กเคอรี มีเซลล์พิษนับล้านๆ เซลล์ กระจายอยู่ตามหนวด เซลล์เหล่านี้จะฉีดพิษใส่ร่างของเหยื่อในเวลาเพียงสามมิลลิวินาทีนับตั้งแต่สัมผัสผิวของเหยื่อ ซึ่งเร็วกว่าอัตราความเร็วของถุงลมนิรภัยในรถยนต์ขณะเกิดอุบัติเหตุถึงสิบเท่า



แมงกะพรุนกล่องสายพันธุ์ ชิโรเน็กซ์ เฟล็กเคอรี (Chironex fleckeri) ซึ่งอาศัยอยู่ในน่านน้ำทางตอนเหนือของออสเตรเลีย จัดว่าเป็นสัตว์มีพิษร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งของโลก คำว่า Chironex มาจากการผสมคำในภาษากรีก "chiro" แปลว่ามือ กับคำในภาษาละติน "nex" แปลว่าความตาย เมื่อโตเต็มที่ หนวดของแมงกะพรุนพิษชนิดนี้ซึ่งมีมากถึง 60 เส้น สามารถยืดไปได้ไกลถึงสามเมตร หากสัมผัสสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เซลล์พิษนับล้านๆ เซลล์ซึ่งกระจายอยู่เต็มพื้นผิวของหนวดแต่ละเส้นจะแตกตัวออก แล้วปล่อยเข็มพิษซึ่งจะฉีดสารพิษเข้าสู่ร่างกายเหยื่อ หากเหยื่อเป็นมนุษย์ พิษจะออกฤทธิ์เฉียบพลันทำให้หัวใจหยุดทำงานและคร่าชีวิตเหยื่อได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ตามปกติแมงกะพรุนชนิดนี้อาศัยอยู่ในทะเลลึก แต่บางครั้งอาจถูกกระแสน้ำซัดขึ้นไปในแม่น้ำ ถ้าระดับน้ำลดต่ำและกระแสน้ำไหลช้า มฤตยูเงียบแห่งท้องทะเลชนิดนี้ตร่าชีวิตชาวออสเตรเลียไปแล้วไม่ต่ำกว่า 64 รายตั้งแต่มีรายงานการค้นพบเมื่อกว่า 100 ปีมาแล้ว

ราเชล ชาร์ดโลว์ นักเรียนหญิงแห่งรัฐควีนแลนด์รอดตายจากพิษของแมงกะพรุนกล่อง

รูท แม็กคลินเร่งเครื่องยนต์ไปตามทางหลวงบรูซ เธอไม่เคยขับเร็วขนาดนี้มาก่อนในชีวิต มือหนึ่งกระชับพวงมาลัยรถ ส่วนอีกมือก็กดโทรศัพท์แนบหู ขณะปากที่ปากถ่ายทอดคำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่ได้รับมาจากพนักงานตอบรับโทรศัพท์ฉุกเฉินอีกต่อ ช่วงวินาทีวิกฤตแทรกตัวเข้ามาเมื่อราเชล ลูกสาววัยสิบขวบหยุดหายใจ ขณะนี้เด็กหญิงนอนเหยียดยาวหมดสติอยู่บนตักเจฟฟ์ ชาร์ดโลว์ที่เบาะหลัง รูทคิดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่าลูกจะตายหรือไม่

อีกแค่หกวันก็จะถึงวันคริสต์มาส ปี 2552 แล้ว วันนั้นทุกอย่างเริ่มต้นด้วยดีแม้อากาศในฤดูร้อนจะทรมานอยู่ไม่น้อย พอบ่ายคล้อยอุณหภูมิสูงทะลุ 40 องศาเซลเซียส สมาชิกทุกคนในครอบครัวของรูทกับเจฟฟ์ซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะบอยน์ ห่างจากเมืองบริสเบนไปทางเหนือ 530 กิโลเมตร มีใจตรงกันคืออยากเล่นน้ำเพื่อคลายร้อน หรืออย่างน้อยก็เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง

ทั้งครอบครัวเดินทางไปถึงบริเวณตั้งค่ายพักแรมริมแม่น้ำคัลลิโอเปประมาณ 16:00 น. ซึ่งห่างจากทะเลลึกเข้าไปในพื้นดินถึง 23 กิโลเมตร จุดเด่นที่นี่คือมีดงต้นยูคาลิปตัสขึ้นให้ร่มเงาและบรรยากาศเงียบสงบ ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งคนท้องถิ่นและต่างถิ่นนิยมมาเที่ยวพักผ่อน บรรดาผู้สูงอายุนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ เด็กๆ เล่นเกม ขณะที่พ่อแม่นั่งจิบเบียร์ดื่มด่ำกับช่วงเวลาสงบ ก่อนฤดูกาลพักผ่อนจะเริ่มต้นขึ้นจริงๆ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ฤดูแล้งส่งผลให้ไม่มีน้ำจืดไหลเข้าสู่ระบบน้ำในแม่น้ำนานราวสิบเดือน ซึ่งขณะนี้น้ำเป็นน้ำกร่อยและเค็มกว่าปกติ แต่นักเล่นเจ็ตสกีและนักว่ายน้ำหลายกลุ่มสมัครใจลงไปเล่นน้ำคลายร้อน เสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานดังมาเป็นระยะ

หลังผูกสุนัขสองตัวของครอบครัวเข้ากับรถกระบะเรียบร้อย เจฟฟ์กับรูทหยิบเก้าอี้ออกมากาง ราเชลกับแซม พี่ชายวัย 13 และลาชลัน เพื่อนของเขา รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดว่ายน้ำ

"ในน้ำไม่มีอันตรายใช่มั้ยแม่" ราเชลถาม
"ไม่มีหรอกลูก แต่อย่าว่ายออกไปไกลนักนะ" รูทพูด

เด็กทั้งสามวิ่งรี่ไปยังแม่น้ำพร้อมกระดานโต้คลื่นในมือ ส่วนรูทกับเจฟฟ์นั่งดื่มไวน์ พวกเขามองไม่เห็นลูกๆ เพราะมีสันตลิ่งบังอยู่ แต่ยังได้ยินเสียงใสของราเชลดังแหวกอากาศร้อนอบอ้าวทำให้หมดห่วงได้ พวกเด็กว่ายออกไปกลางแม่น้ำซึ่งห่างจากฝั่งประมาณ 30 เมตร

แซม ลาชลัน และราเชลเล่นอยู่ห่างกันแค่หนึ่งเมตร ในน้ำลึกเพียงเอว ทันใดนั้นแซมรู้สึกเจ็บแปลบที่ข้อเท้าและเข่าซ้ายเหมือน "ถูกแก้วบาด" เขาเอื้อมมือลงไปดึงก้อนหยุ่นๆ เหมือนวุ้นขึ้นมา แต่ยังไม่ทันจะรู้สึกเจ็บมากกว่านั้นเขาก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นน้องสาวสะบัดแขนพร้อมกับกรีดร้องโหยหวน

รูทดีดตัวขึ้นจากเก้าอี้ แล้วรีบวิ่งเต็มเหยียดไปที่แม่น้ำ ขณะแซมยกร่างราเชลขึ้นวางบนกระดานโต้คลื่น แล้วดันสุดแรงไปที่ชายฝั่ง
"เอาปลาตัวนี้ออกไปที" ราเชลตะโกนสุดเสียง
แซมลากน้องสาวขึ้นไปที่บริเวณพื้นทรายริมน้ำ จังหวะนั้นคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งวิ่งรุดมาช่วยพอดี
"แมงกะพรุนกล่องแน่ เราต้องใช้น้ำส้มสายชู" หญิงผู้นั้นกล่าว ขณะรีบวิ่งไปที่รถพ่วงบ้านของตัวเอง
รูทถึงกับเข่าอ่อนเมื่อเห็นสภาพของลูกสาว ขาซ้ายของราเชลถูกหนวดแมงกะพรุนพันอยู่เกือบทั้งขา ยิ่งกว่านั้น หนวดบางส่วนยังพันลามไปถึงต้นขาขวา ช่วงท้องและแขนซ้ายด้วย รูทพยายามดึงหนวดเหล่านั้นออกโดยไม่คำนึงถึงอันตรายต่อตัวเอง แต่เข็มพิษฝังแน่นมาก และแล้วเพียงไม่กี่อึดใจราเชลก็หยุดร้อง
"หนูจะตายไหมแม่" เด็กหญิงถามอย่างอ่อนแรง
"ไม่ตายหรอก ลูกจะต้องปลอดภัย" รูทตอบทั้งที่เริ่มไม่มั่นใจนัก

หญิงสูงวัยกลับมาพร้อมน้ำส้มสายชูและกระดาษเช็ดมือ เมื่อรูทราดน้ำส้มสายชูใส่หนวดแมงกะพรุน มันก็ปล่อยหนวดคลายออกมา รูทรีบใช้กระดาษขยุ้มพิษแมงกะพรุนออกจากร่างลูกสาว แต่เธอโล่งใจได้ไม่กี่นาที ราเชลก็หมดสติไป
แซมวิ่งตรงไปหาพ่อซึ่งกำลังถือกระดาษมาเพิ่ม "เอารถออก" แซมตะโกนบอก พอเจฟฟ์ขับรถมาเทียบ ราเชลเริ่มมีรอยแดงเป็นแนวยาวบริเวณที่หนวดแมงกะพรุนกล่องสัมผัส ใบหน้าซีดขาว เธอนอนไม่ได้สติอยู่ในอ้อมแขนของแม่และปลุกอย่างไรก็ไม่ตื่น มีการตัดสินใจในทันทีว่า แซมและลาชลันจะรออยู่ที่นี่กับสุนัขและสามีภรรยาวัยชราคู่นั้น ขณะที่เจฟฟ์จะขับรถไปดักรถพยาบาลและรูทรับหน้าที่ดูแลราเชลอยู่ที่เบาะหลัง

เมื่อออกเดินทางไปได้เล็กน้อย รูทก็ตะโกนลั่นว่า "ราเชลหยุดหายใจ ฉันรับมือไม่ไหวแล้ว" ดังนั้น รูทกับเจฟฟ์จึงสลับตำแหน่งกัน โดยเจฟฟ์รับหน้าที่ดูแลราเชล ส่วนรูทขับรถ ขณะรถแล่นผ่านลูกฟูกบนถนน เจฟฟ์ไม่สามารถกดนิ้วลงบนคอของราเชลให้นิ่งและนานพอจนพบการเต้นของชีพจร เขาบอกให้รูทขับช้าลงหน่อย รูทตะโกนสวน ทั้งสองต่างลนลาน เจฟฟ์เริ่มปฏิบัติการกู้ชีพซึ่งเขารู้ขั้นตอนเป็นอย่างดี เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านปฐมพยาบาลจากที่ทำงาน และยังเคยช่วยเหยื่ออุบัติเหตุด้วยวิธีเป่าปากมาแล้วถึงสองครั้ง ทว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ช่วยให้เขาพร้อมรับสถานการณ์นี้แต่อย่างใด เจฟฟ์นั่งขดอยู่เบาะหลัง มือซ้ายประคองแผ่นหลังและลำคอของราเชลไว้ขณะที่มือขวาพยายามยื้อชีวิตลูกไว้อย่างสุดความสามารถ

กดหนึ่งครั้ง, สอง, สาม, สี่ ...15... เป่าปากหนึ่งครั้ง เรานับผิดไปหรือไม่ เจฟฟ์ไม่แน่ใจ เขารู้แต่ว่าตอนนี้ต้องพยายามเป่าอากาศเข้าไปในปอดลูกสาวให้ได้ ขณะเดียวกันต้องระวังว่าไม่กดหนักเกินไปจนทำให้กระดูกหัก ระหว่างพัก เขาบอกตัวเองว่านี่คือลูกสาวของเรา

"เรากำลังไปที่สี่แยกคัลลิโอเป" รูทตะโกนใส่โทรศัพท์ขณะพูดกับเจ้าหน้าที่รับสายฉุกเฉิน
รถของรูทเลี้ยวเข้าทางหลวงบรูซ อีกสี่กิโลเมตรจะถึงสี่แยกดังกล่าว รูทเหยียบคันเร่งจนมิด
ใกล้สี่แยก โจ คักคาวิเอลโล ผู้จัดการปั๊มน้ำมัน กำลังพูดคุยเฮฮากับลูกค้าสองคน ทันใดนั้นก็เห็นรถกระบะตะบึงมาอย่างรวดเร็วก่อนจะจอดสนิท แล้วมีผู้หญิงลงจากรถพลางตะโกนใส่โทรศัพท์
"ผมว่าเดี๋ยวมีอะไรสนุกๆ ให้ดูแน่" โจบอกลูกค้าทั้งสองคือบ็อบฮีทกับลีแอน เบอร์กูอิส
ขณะนี้ผู้หญิงที่เพิ่งลงจากรถกำลังโบกมืออย่างบ้าคลั่ง
"ไม่ใช่เรื่องสนุกแล้ว สงสัยจะมีเรื่องร้าย" โจพูด จากนั้นก็วิ่งไปดูโดยมีบ็อบกับลีแอนตามมาติดๆ

เจฟฟ์กำลังเหนื่อยอ่อน ความวุ่นวายที่ตามมาคือโจรับหน้าที่กดหน้าแกแทนเจฟฟ์และลีแอนเป็นคนเป่าปาก เมื่อ 30 ปีที่แล้วโจเคยได้รับประกาศนียบัตรด้านการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่วนลีแอนซึ่งเป็นอดีตทหารหญิงประจำกองทัพเรือเคยผ่านการฝึกอบรมปฐมพยาบาลที่ครอบคลุมทุกอย่างรวมทั้งหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล
"ใจแข็งไว้" ผู้จัดการปั๊มน้ำมันวิงวอนคนไข้ตัวน้อย

ขณะเดียวกัน รูทยังง่วนอยู่กับโทรศัพท์เพื่อถ่ายทอดคำแนะนำ "อาการของลูกยังดีอยู่" เธอพูดน้ำเสียงสั่น หลายนาทีต่อมาทุกคนได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาล โคล เพอร์ทัน เจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าเวร กำลังปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือตตามรหัสหมายเลขหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าเป็นตายเท่ากัน แค่เห็นคนไข้เพียงไม่กี่วินาที เขารีบแจ้งทางวิทยุกลับไปที่ศูนย์สื่อสารเพื่อขอให้ส่งรถพยาบาลอีกคันไปรับยาแก้พิษจากศูนย์รถพยาบาลคัลลิโอเป เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ระหว่างนั้น อาการของราเชลทรุดลงเรื่อยๆ ใบหน้าและท่อนขาเริ่มเขียวคล้ำ แสดงว่าร่างกายกำลังขาดออกซิเจน ห่างออกไปไม่กี่เมตร รถขับเคลื่อนสี่ล้อ, รถพ่วงบ้าน และรถบ้าน ซึ่งบรรทุกนักท่องเที่ยววิ่งฉิวผ่านไป โดยที่พวกเขาไม่มีทางรู้เลยว่ากำลังเกิดเหตุร้ายที่อาจทำลายครอบครัวหนึ่งไปตลอดกาล

โคลใส่หน้ากากออกซิเจนให้คนไข้ ขณะที่โจขะมักเขม้นกับการปั๊มหัวใจ สองนาที่ผ่านไป โคลพบว่าชีพจรเริ่มเต้นแผ่วๆ ราเชลเองก็ต่อสู้อย่างสุดความสามารถเช่นกัน ไม่นาน สัญญาณชีพจรเต้นแรงขึ้นและเต้นช้าๆ ความดันเลือดซึ่งต่ำจนอยู่ในระดับอันตรายเริ่มกระเตื้องขึ้น ในที่สุด เด็กหญิงสามารถหายใจด้วยตัวเอง ราเชลยังอยู่ที่ด้านหลังรถพยาบาลตอนยาแก้พิษมาถึงและเจ้าหน้าที่รีบฉีดยาให้เธอที่แขน ดังนั้น เมื่อรถพยาบาลไปที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลฐานทัพแกลดสโตนซึ่งอยู่ห่างออกไป 20 กิโลเมตร ราเชลก็รู้สึกตัวแล้ว เจ้าหน้าที่การแพทย์บอกรูทกับเจฟฟ์ว่าราเชลต้องอยู่โรงพยาบาลในห้องบรรเทาอาการโคม่าสักระยะเพื่อให้ร่างกายพักฟื้นจากผลข้างเคียงของการขาดออกซิเจน ไม่เช่นนั้น โอกาสที่สมองจะถูกทำลายนั้นสูงมาก


เช้าตรู่ในวันรุ่งขึ้น ราเชลถูกนำตัวขึ้นเครื่องบินไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเด็กในเมืองบริสเบน และสองวันต่อมา อาการก็ดีขึ้นจนถอดเครื่องช่วยหายใจได้ ราเชลพักอยู่ในโรงพยาบาลอีกสองสัปดาห์และพักฟื้นในบริสเบนต่ออีกหนึ่งเดือน ในที่สุด เธอก็ได้กลับบ้าน นายแพทย์เฟรด เลดิตช์เค แพทย์เจ้าของไข้ กล่าวว่า อาการของเธอดีขึ้นอย่างมาก และระบุว่าเด็กหญิงรอดชีวิตและหายป่วยเร็วเพราะได้รับการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี รวมทั้งการปั๊มหัวใจด้วย "วีรบุรุษของเหตุการณ์นี้คือพ่อแม่ของราเชลซึ่งพยายามยื้อชีวิตลูกสาวจนถึงมือหมอ" หมอเฟรดกล่าว


หนึ่งปีหลังอุบัติเหตุครั้งนั้น สุขภาพของราเชลฟื้นเป็นปกติ ความกลัวจางหายไปเกือบหมดและจำเหตุการณ์ในวันนั้นแทบไม่ได้ เธอชอบเล่นเน็ตบอลกับวอลเลย์บอล และฝันว่าโตขึ้นจะเป็นครูหรือเชฟ

7 ขั้นตอนที่ช่วยยื้อชีวิตราเชลไว้ได้
สภาพธรรมชาติหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความแห้งแล้ง ระดับน้ำลดต่ำ หรือกระแสน้ำ ทั้งหมดนี้ทำให้แมงกะพรุนกล่องพลัดเข้าไปในแม่น้ำไกลจากท้องทะเลถึง 23 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่วินาทีที่ราเชลถูกพิษ ทุกความช่วยเหลือที่เข้ามาเหมาะเจาะลงตัวสำหรับเธอทั้งสิ้น ต่อไปนี้คือบุคคลและวีรกรรมซึ่งส่งรับกันจนช่วยชีวิตราเชลไว้ได้

1. ราเชลกำลังว่ายน้ำอยู่กับคนอื่นๆ ตอนที่ถูกพิษ พี่ชายรีบแบกเธอขึ้นฝั่งภายในเวลาหนึ่งนาที

2. ผู้เห็นเหตุการณ์รู้จักวิธีปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องและมีน้ำส้มสายชูพอดี กรดน้ำส้มทำให้เซลล์พิษของแมงกะพรุนหยุดฉีดสารพิษเข้าไปในร่างกายของราเชล

3. พ่อของราเชลเริ่มปั๊มหัวใจในช่วงนาทีแรกหลังเธอหยุดหายใจ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่ง

4. แม่ของเธอขับรถไปพบรถพยาบาลฉุกเฉิน ระหว่างนั้น รูทยังถ่ายทอดคำแนะนำของเจ้าหน้าที่การแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้พ่อของราเชลปฏิบัติตามด้วยตลอดเวลา

5. ผู้เห็นเหตุการณ์ผ่านการฝึกอบรมด้านปฐมพยาบาลและสามารถรับหน้าที่ปั๊มหัวใจต่อจากพ่อของราเชลได้ เพราะตอนนั้นเจฟฟ์เหนื่อยอ่อนเต็มที

6. เจ้าหน้าที่ประจำรถฉุกเฉินฉีดยาแก้พิษให้ราเชลหลังถูกพิษได้ไม่นาน ยาแก้พิษมีฤทธิ์สลายพิษของแมงกะพรุนกล่องซึ่งสามารถทำให้หัวใจหยุดเต้นและทำลายเนื้อเยื่อได้

7. เมื่อไปถึงโรงพยาบาล แพทย์นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยถูกพิษ เอาใจใส่ดูแลการฟื้นตัวของราเชล 

@@แมงกะพรุนกล่องในประเทศไทย@@


แมงกะพรุนกล่อง (Box Jellyfish) หรือต่อทะเล (Sea Wasp) มีลักษณะต่างจากแมงกะพรุนทั่วไป คือส่วนหัวค่อนข้างยาวและคล้ายสี่เหลี่ยม มีหนวดเฉพาะที่มุมทั้งสี่ซึ่งอาจเป็นหนวดเส้นเดียวหรือเป็นกลุ่มหนวดยาวได้ถึงสามเมตร เข็มพิษที่หนวดมีพิษร้ายแรงถึงชีวิต โดยออกฤทธิ์กดทับระบบประสาททำให้หยุดหายใจ และยังมีผลต่อระบบหัวใจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหยุดเต้นเฉียบพลัน



จากรายงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามันและบริเวณอ่าวไทยได้แก่ อำเภอละงู จังหวัดสตูล, อ่าวน้ำบ่อ จังหวัดภูเก็ต, เกาะลันตา จังหวัดกระบี่, เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกาะหมาก จังหวัดตราด การป้องกันเบื้องต้นควรสวมเสื้อผ้ามิเชิดลงเล่นน้ำหรือดำน้ำ เพราะเข็มพิษของแมงกะพรุนไม่สามารถทะลุผ่านได้ หากถูกพิษหรือสัมผัสกับแมงกะพรุนกล่อง ให้รียขึ้นจากน้ำ แล้วใช้น้ำส้มสายชูราดบนแผล ห้ามหยิบชิ้นส่วนของแมงกะพรุนกล่องออกด้วยมือเปล่า และไม่ควรถูบริเวณที่ถูกพิษโดยเด็ดขาดเพราะอาจทำให้เข็มพิษแตกและปล่อยพิษออกมามากขึ้น จากนั้นให้รีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

สัตว์มีพิษ ไวรัสอีโบลา เอเลี่ยนสปีชี่ส์
กำเนิดจักรวาล กำเนิดดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะจักรวาล
ปริศนาของจักรวาล การเดินทางข้ามกาลเวลา สสารและปฏิสสาร
สิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร บิ๊กแบงคืออะไร สัตว์ใกล้สูญพันธุ์
สัตว์น้ำแปลก ปลาแองเกลอร์ สัตว์ดูดเลือด
อันดับงูสวยงาม อนาคอนด้า ตัวอ่อนปลาฉลาม
เห็ดมีพิษ ภัยของยาไอซ์ คลื่นยักษ์สึนามิ
กัญชาปลอดภัย ไวรัสอีโบลา ปรสิตที่น่ากลัว
สาเหตุสึนามิ ทำไมผมร่วง สงครามซีเรีย
ทำลายหลุมดำ โลกของเรา กระแสน้ำทะเล
วิธีทำลายเอกภพ กลไกวิวัฒนาการ ระบบภูมิคุ้มกัน
กษัตริย์เกาหลี จักรพรรดิกวางสี จักรพรรดิปูยี
ตำนานอโดนิส โจนออฟอาร์ค มู่กุ้ยอิง
จักรพรรดิเนโร พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 อับราฮัม ลินคอล์น
พระเจ้าซุกจง มาตาฮารี เจ้าฟ้าหญิงบุญรอด
ตำนานธอร์ นิกิต้า ครุสชอฟ สงครามเกาหลี
กำแพงเมืองจีน อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ พระนางเลือดขาว
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ สตีเฟน ฮอว์คิง ลีโอ ตอลสตอย
สตีฟ จ็อบส์ เจ้าพระยาวิชเยนทร์ พระนางมัสสุหรี
เล่าเรื่องผี เรื่องสยองขวัญ เรื่องผี
ฆาตกรโหด ฆาตกรต่อเนื่อง ฆาตกรโรคจิต
ผีนานาชาติ ผีปีศาจ พระธุดงค์เจอผี
โจนเบเน็ต คดีเพชรซาอุ เดวิด เบอร์โควิด
ซอว์นี่ บีน ฆาตกรโหดเมืองไทย อลิซาเบธ บาโธรี่
ฆาตกรฆ่าคนมากที่สุด คดีกักขังหน่วงเหนี่ยว คดีวิตถาร
คดีพิศวาสฆาตกรรม ฆาตกรเด็ก คดีฆ่าหั่นศพ
ยโศโฆษาฆาต แจ๊คเดอะริปเปอร์ ฆาตกรต่อเนื่องอินเดีย
เบลล์ กันเนส ยูนาบอมเบอร์ เอล ชาโป
ผีภาคเหนือ ผีภาคอีสาน ผีญี่ปุ่น
เมืองอาถรรพ์ เรื่องเล่าเดอะช็อค มนุษย์กินคน

บทความแนะนำ

5 อันดับเพชรฆาตใต้ทะเลลึก 10 อันดับการคิดค้นของสัตว์ ตัวอ่อนปลาฉลามสุดโหด เป็นนักฆ่าตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ 10 อันดับสัตว์มีพิษ 15 สายพันธุ์สัตว์โลกสวยงามที่ใกล้สูญพันธุ์ 10 อันดับสัตว์สุดยอดคุณพ่อ 10 อันดับสัตว์ยอดแหยะ 25 สัตว์น้ำรูปร่างหน้าตาประหลาด

บทความเมนูอาหาร บทความภัยอันตราย บทความสุขภาพ บทความวิทยาศาสตร์ บทความสยองขวัญ บทความชีวิตสัตว์ บทความประวัติศาสตร์ บทความจัดอันดับ สารบัญบทความ

Popular Posts