google.com, pub-6663105814926378, DIRECT, f08c47fec0942fa0 ANYA PEDIA: ข้อสอบใบขับขี่ | จัดอันดับ | 10 อันดับ| เรื่องผี| เรื่องสยองขวัญ| ที่สุดในโลก| ดูดวง| ประวัติศาสตร์
Showing posts with label ข้อสอบใบขับขี่. Show all posts
Showing posts with label ข้อสอบใบขับขี่. Show all posts

แนวข้อสอบใบขับขี่ คู่มือสำหรับผู้ทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับรถ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบใบขับขี่ คู่มือสำหรับผู้ทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับรถ ชุดที่ 1

1. ถาม "การจราจร" หมายความว่า
    ตอบ การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์

2. ถาม "ทาง" หมายความว่า
    ตอบ ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วมแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน ลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรหรือที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศให้เป็นทางตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ

3. ถาม "เขตปลอดภัย" หมายความว่า
    ตอบ พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นชัดเจนทุกเวลาสำหรับคนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอหรือให้คนที่ขึ้นหรือลงรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป

4. ถาม "ที่คับขัน" หมายความว่า
    ตอบ ทางที่มีการจราจรพลุกพล่านหรือมีสิ่งกีดขวาง หรือในที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าอาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่รถหรือคนได้ง่าย

5. ถาม เมื่อผู้ขับขี่พบสัญญาณไฟกระพริบสีแดงจะต้องปฎิบัติอย่างไร
    ตอบ ให้ผู้ขับขี่ที่มาด้านนั้นหยุดรถหลังเส้นให้หยุด (เส้นที่ขีดขวางถนน) เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้ว จึงให้ขับรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง6. ถาม เมื่อผู้ขับขี่พบสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองจะต้องปฏิบัติอย่างไร
    ตอบ ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วของรถลง และผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง

7. ถาม สัญญาณจราจรไฟสีแดงที่ทำเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องทางเดินรถ หมายถึง
    ตอบ ห้ามผู้ขับขี่ขับรถในช่องทางเดินรถนั้น

8. ถาม สัญญาณจราจรไฟสีเขียวที่ทำเป็นรูปลูกศรอยู่เหนือช่องทางเดินรถ หมายถึง
    ตอบ ให้ผู้ขับขี่ขับรถในช่องทางเดินรถนั้นได้

9. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
    ตอบ เครื่องหมาย "หยุด" หมายความว่า รถทุกชนิดต้องหยุดหลังเส้นหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

10. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า   

      ตอบ เครื่องหมาย "ให้ทาง" หมายความว่า รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

11. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ให้รถสวนทางมาก่อน" หมายความว่า ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้ายเพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้

12. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามแซง" หมายความว่า ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

13. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า

      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามเข้า" หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

14. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามกลับรถไปทางขวา" หมายความว่า ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวา ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตที่ติดตั้งป้าย

15. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามกลับรถไปทางซ้าย" หมายความว่า ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้าย ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตที่ติดตั้งป้าย

16. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามเลี้ยวซ้าย" หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย

17. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามเลี้ยวขวา" หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา

18. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย" หมายความว่า ห้ามมิให้เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือช่องจราจรไปทางซ้าย

19. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา" หมายความว่า ห้ามมิให้เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือช่องจราจรไปทางขวา

20. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ" หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา หรือห้ามกลับรถ

21. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ" หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย หรือห้ามกลับรถ

22. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามรถยนต์ผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

23. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามรถบรรทุกผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

24. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามรถพ่วงผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

 25. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
       ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

26. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามรถยนต์สามล้อผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

27. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามรถสามล้อผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

28. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามรถจักรยานผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

29. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่าน" หมายความว่า ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

30. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่านทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

31. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามรถแทรกเตอร์ผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถแทรกเตอร์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

32. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามเกวียนผ่าน" หมายความว่า ห้ามเกวียนทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

33. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

34. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์ผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

35. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามใช้เสียง" หมายความว่า ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

36. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามจอดรถ" หมายความว่า ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การหยุดรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะ ซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า

37. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามหยุดรถ" หมายความว่า ห้ามมิให้หยุดหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด

38. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "หยุดตรวจ" หมายความว่า ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น

39. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "จำกัดความเร็ว" หมายความว่า ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้ายจนกว่าจะพ้นระยะที่จำกัดความเร็วนั้น

40. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามรถหนักเกินกำหนดผ่าน" หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น "ตัน" ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

41. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามรถกว้างเกินกำหนดผ่าน" หมายความว่าห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความกว้างเกินกำหนดเป็น "เมตร" ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

42. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามรถสูงเกินกว่ากำหนดผ่าน" หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น "เมตร" ตามจำนวนตัวเลขในป้าย เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

43. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ห้ามรถยาวเกินกำหนดผ่าน" หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความยาวเกินกำหนดเป็น "เมตร" ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

44. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า" หมายความว่า ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น

45. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น

46. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางขวาเท่านั้น

47. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ให้ชิดซ้าย" หมายความว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้าย

48. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ให้ชิดขวา" หมายความว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย

49. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา" หมายความว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย

50. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ให้เลี้ยวซ้าย" หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียวเท่านั้น

51. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ให้เลี้ยวขวา" หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียวเท่านั้น

52. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา" หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเท่านั้น

53. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย" หมายความว่า ให้ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางซ้ายเท่านั้น

54. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา" หมายความว่า  ให้ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางขวาเท่านั้น

55. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "วงเวียน" หมายความว่า ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียน และรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนผ่านไปก่อน ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในเขตทางรอบบริเวณวงเวียน

56. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ช่องเดินรถประจำทาง" หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถประจำทาง

57. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ช่องเดินรถมวลชน" หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถมวลชน ที่มีคนนั่งไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ปรากกฏในป้าย

58. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ช่องเดินรถจักรยานยนต์" หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยานยนต์

59. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ช่องเดินรถจักรยาน" หมายความว่า ทางที่ได้จัดทำไว้สำหรับรถจักรยาน

60. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "เฉพาะคนเดิน" หมายความว่า บริเวณที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เฉพาะคนเดินเท่านั้น

61. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ความเร็วขั้นต่ำ" หมายความว่า ให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้น

62. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "สุดเขตบังคับ" หมายความว่า พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายยบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน

63. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางโค้งซ้าย" หมายความว่า ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้ายให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

64. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางโค้งขวา" หมายความว่า ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวาให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

65. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

66. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

67. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางโค้งกลับเริ่มซ้าย" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

68. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางโค้งกลับเริ่มขวา" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

69. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

70. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

71. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยว โดยเริ่มคดไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

72. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางคดเคี้ยวเริ่มขวา" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยว โดยเริ่มคดไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

73. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางเอกตัดกัน" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางแยกตามลักษณะสัญลักษณ์ ซึ่งอาจแสดงสัญลักษณ์ทางเอกใหญ่กว่าทางโท ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง

74. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางเอกตัดกันรูปตัววาย" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางแยกรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

75. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางเอกตัดกันรูปตัวที" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางแยกรูปตัวที ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

76. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย" หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

77. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางโทแยกทางเอกทางขวา" หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

78. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มซ้าย" หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

79. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มขวา" หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

80. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย" หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

81. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา" หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

82. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางโทแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย" หมายความว่า ทางข้างหน้า มีทางโทแยกจากทางเอกไปทางซ้ายเป็นรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

83. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางโทแยกทางเอกจากขวา รูปตัววาย" หมายความว่า ทางข้างหน้า มีทางโทแยกจากทางเอกไปทางขวาเป็นรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

84. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "วงเวียนข้างหน้า" หมายความว่า ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลงและขับรถเข้าสู่วงเวียนด้วยความระมัดระวัง

85. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางแคบลงทั้งสองด้าน" หมายความว่า ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น ขณะที่รถผ่านทางแคบผู้ขับรถจะต้องระมัดระวังมิให้รถชนหรือเสียดสีกัน

86. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางแคบด้านซ้าย" หมายความว่า ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น

87. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางแคบด้านขวา" หมายความว่า ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น

88. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "สะพานแคบ" หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถเดินหลีกกันไม่ได้ ให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมาจากอีกฟากหนึ่งของสะพาน ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งอยู่ก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้นๆ ด้วย

89. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ช่องจราจรปิดด้ายซ้าย" หมายความว่า ช่องทางจราจรข้างหน้าจะปิดงดการสัญจรในทางซ้าย ให้ผู้ขับรถเปลี่ยนใช้ช่องทางที่เหลืออยู่ด้วยความระมัดระวัง

90. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ช่องจราจรปิดด้ายขวา" หมายความว่า ช่องทางจราจรข้างหน้าจะปิดงดการสัญจรในทางขวา ให้ผู้ขับรถเปลี่ยนใช้ช่องทางที่เหลืออยู่ด้วยความระมัดระวัง

91. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง" หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและไม่มีเครื่องกั้นทาง ให้ขับรถให้ช้าลงให้มากและสังเกตดูรถไฟ ทั้งทางขวาและทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร แล้วรอคอยจนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไปและปลอดภัยแล้วจึงเคลื่อนรถต่อไปได้ ห้ามมิให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจเกิดอันตรายได้เป็นอันขาด

92. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง" หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และมีรั้ว หรือมีเครื่องกีดขวางกั้นทาง ก่อนที่จะขับรถผ่านป้ายนี้ ให้ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะหยุดรถได้เมื่อมีเสียงสัญญาณของเจ้าหน้าที่ดังขึ้น หรือเจ้าหน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อน ก็ให้หยุดรอถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้วให้รถที่หยุดรอเคลื่อนตามกันไปได้

93. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก" หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางข้ามทางรถไฟอยู่ติดทางแยกตามลักษณะสัญลักษณ์ ควรขับรถด้วยความระมัดระวังก่อนข้ามทางรถไฟควรมองด้านซ้ายและด้านขวาตามแนวทางรถไฟ เมื่อเห็นว่าปลอดภัย จึงขับรถต่อไป ในกรณีที่มีเครื่องกั้นทางควรปฏิบัติตามสัญญาณเครื่องกั้นทาง

94. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางแคบ" หมายความว่า ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน มีขนาดตามตัวเลขเป็น "เมตร" ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดกว้างไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้นๆ ด้วย

95. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางลอดต่ำ" หมายความว่า ทางข้างหน้าจะต้องลอดช่องลอดต่ำ มีขนาดตามตัวเลขเป็น "เมตร" ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีความสูงรวมทั้งสิ่งของที่บรรทุกสูงไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้นๆ ด้วย

96. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางขึ้นลาดชัน" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นเขา หรือขึ้นเนินสันเขาหรือสันเนิน มีความลาดชันตามตัวเลขเป็น "ร้อยละ" ตามที่ปรากฏในป้าย อาจกำบังสายตาไม่ให้มองเห็นรถที่สวนมาให้ขับรถให้ช้าลงและเดินรถให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก กับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา

97. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ทางลงลาดชัน" หมายความว่า ทางข้างหน้าป็นทางลาดชันลงเขาหรือลงเนิน มีความลาดชันตามตัวเลขเป็น "ร้อยละ" ตามที่ปรากฏในป้าย ให้ขับรถให้ช้าลง เดินรถให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก และผู้ขับรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาด ในกรณีที่เป็นทางลงเขาหรือเป็นที่ชันมากให้ใช้เกียร์ต่ำ เพื่อความปลอดภัย

98. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "เตือนรถกระโดด" หมายความว่า ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกะทันหัน เช่น บริเวณคอสะพาน ทางข้ามท่อระบายน้ำ และคันชะลอความเร็ว เป็นต้น ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง99. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
      ตอบ เครื่องหมาย "ผิวทางขรุขระ" หมายความว่า ทางข้างหน้าขรุขระมาก มีหลุม มีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

100. ถาม เครื่องหมาย หมายความว่า
        ตอบ เครื่องหมาย "ทางเป็นแอ่ง" หมายความว่า ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับลงกะทันหัน หรือแอ่ง ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

กษัตริย์เกาหลี จักรพรรดิกวางสี จักรพรรดิปูยี
ตำนานอโดนิส โจนออฟอาร์ค มู่กุ้ยอิง
จักรพรรดิเนโร พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 อับราฮัม ลินคอล์น
พระเจ้าซุกจง มาตาฮารี เจ้าฟ้าหญิงบุญรอด
ตำนานธอร์ นิกิต้า ครุสชอฟ สงครามเกาหลี
กำแพงเมืองจีน อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ พระนางเลือดขาว
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ สตีเฟน ฮอว์คิง ลีโอ ตอลสตอย
สตีฟ จ็อบส์ เจ้าพระยาวิชเยนทร์ พระนางมัสสุหรี
สัตว์มีพิษ ไวรัสอีโบลา เอเลี่ยนสปีชี่ส์
กำเนิดจักรวาล กำเนิดดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะจักรวาล
ปริศนาของจักรวาล การเดินทางข้ามกาลเวลา สสารและปฏิสสาร
สิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร บิ๊กแบงคืออะไร สัตว์ใกล้สูญพันธุ์
สัตว์น้ำแปลก ปลาแองเกลอร์ สัตว์ดูดเลือด
อันดับงูสวยงาม อนาคอนด้า ตัวอ่อนปลาฉลาม
เห็ดมีพิษ ภัยของยาไอซ์ คลื่นยักษ์สึนามิ
กัญชาปลอดภัย ไวรัสอีโบลา ปรสิตที่น่ากลัว
สาเหตุสึนามิ ทำไมผมร่วง สงครามซีเรีย
ทำลายหลุมดำ โลกของเรา กระแสน้ำทะเล
วิธีทำลายเอกภพ กลไกวิวัฒนาการ ระบบภูมิคุ้มกัน
เล่าเรื่องผี เรื่องสยองขวัญ เรื่องผี
ฆาตกรโหด ฆาตกรต่อเนื่อง ฆาตกรโรคจิต
ผีนานาชาติ ผีปีศาจ พระธุดงค์เจอผี
โจนเบเน็ต คดีเพชรซาอุ เดวิด เบอร์โควิด
ซอว์นี่ บีน ฆาตกรโหดเมืองไทย อลิซาเบธ บาโธรี่
ฆาตกรฆ่าคนมากที่สุด คดีกักขังหน่วงเหนี่ยว คดีวิตถาร
คดีพิศวาสฆาตกรรม ฆาตกรเด็ก คดีฆ่าหั่นศพ
ยโศโฆษาฆาต แจ๊คเดอะริปเปอร์ ฆาตกรต่อเนื่องอินเดีย
เบลล์ กันเนส ยูนาบอมเบอร์ เอล ชาโป
ผีภาคเหนือ ผีภาคอีสาน ผีญี่ปุ่น
เมืองอาถรรพ์ เรื่องเล่าเดอะช็อค มนุษย์กินคน


บทความเมนูอาหาร บทความภัยอันตราย บทความสุขภาพ บทความวิทยาศาสตร์ บทความสยองขวัญ บทความชีวิตสัตว์ บทความประวัติศาสตร์ บทความจัดอันดับ สารบัญบทความ

Popular Posts